25 juni 2020

Inzet blijft nodig om jongeren voor techniek te laten kiezen

Het aantal werkenden in een technisch beroep neemt verder toe. Het aandeel dat vrouwen daarin hebben groeit flink; wel blijft deze groep in aantal nog laag. In de instroom in de technische profielen en studies is, na een aantal jaren stabilisatie, nu een lichte afname te zien. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die op 15 juni 2020 is gepubliceerd tijdens de Jaarconferentie Techniekpact.

Na een aantal jaren van stabilisatie is in het studiejaar 2019-2020 voor het eerst een lichte daling van 1% in de instroom in technische profielen en studies zichtbaar. Dit geldt zowel voor het vmbo (afname van 20% naar 19%), havo/vwo (49% naar 48%) als voor het middelbaar (29% naar 28%) en hoger onderwijs (29% naar 28%). Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie: “Uit onderzoekweten we dat het aandeel jongeren dat later een technisch beroep zou willen uitoefenen is gestegen van 36% in 2011 naar 52% in 2019. Het potentieel is er dus, alleen zien we dat nog onvoldoende terug in de nieuwe instroomcijfers. Factoren die een grote rol spelen bij profiel- en studiekeuze zijn, plezier in vakken, voldoende zelfvertrouwen in technische kennis en vaardigheden en de beeldvorming van technologie. Exacte vakken worden saaier gevonden dan andere lessen. Het is belangrijk om te zorgen voor meer aantrekkelijk onderwijs onder andere in de vorm van meer praktijklessen en voldoende regionaal aanbod van techniekonderwijs. We verwachten dat de investeringen vanuit de overheid voor versterking van het technisch vmbo (Sterk Techniekonderwijs) de komende jaren een positief effect gaan hebben op de instroom in vmbo en mbo.”

Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact onderschrijft de oproep voor meer actie. In haar adviesaan het kabinet pleit zij voor het voortzetten van het Techniekpact met extra inzet op het aanleren van technische vaardigheden in het basisonderwijs, vergroten van de instroom van meisjes/vrouwen en jongeren met een niet-westerse achtergrond, meer crossovers met techniek in beroepsopleidingen, stimuleren van hybride docentschap en meer regionale regio op stimuleringsregelingen in het kader van leven lang ontwikkelen. “Om te zorgen dat meer jongeren kiezen voor techniek, blijft extra inzet hard nodig,’ aldus Techniekpact voorzitter Thea Koster. ‘Dit gaan wij alleen realiseren met een lange termijn strategie’.

Een overzicht van alle nieuwe onderwijs- en arbeidsmarktcijfers vindt u op www.techniekpactmonitor.nl De monitor is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid.