Categorie: Geen categorie

Volg de workshops Machine Learning en ontdek wat voor impact dit kan hebben op je bedrijf 

Techport heeft samen met Hilton Foods, VanderEng, Vezet en Tata Steel al een aantal use cases met een Tiny Learning Machine succesvol afgerond. Techport wil het mkb helpen om te gaan werken met Tiny Machine Learning, want voor veel mkb’ers is de drempel om hierin in te stappen nog hoog. Om Tiny Learning Machine toegankelijker te maken organiseert Techport samen met het European Digital Innovation Hub (EDIH) en SURF in maart, april en mei een reeks workshops op het gebied van machine learning en taalmodellen. 
 
Waarom werken met Tiny Learning Machine?
 
Tiny Machine Learning is draadloos, goedkoop, veilig en eenvoudig. Zo kun je direct starten met ‘het plakken van sensoren’ op assets. Hiermee kan je voorspellend onderhoud uitvoeren waarmee je kosten bespaart en je efficiëntie verhoogt. 


Workshop 1 Inleiding tot Machine Learning  
Wanneer: 20 maart  
Hoe laat: van 12 tot uur 16 uur (inclusief lunch)   
Waar: Science Park 140 Amsterdam 

In deze eerste workshop over Machine Learning voor bedrijven leer je begrijpen wat Machine Learning is, wat de basisprincipes zijn en wat taalmodellen zijn en wat de impact ervan kan zijn op je bedrijf. Er worden voorbeelden gegeven van use cases van andere bedrijven uit verschillende sectoren. Je gaat een (te trainen) model opzetten en onderzoeken hoe dit binnen jouw bedrijf toegepast kan worden om je om bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Hierbij kijken we ook naar het gebruik van taalmodellen. Centraal in deze eerste workshop staat het zogenaamde CRISP DM model aan de hand waarvan we laten zien welke stappen een bedrijf doorloopt om tot een goed proces te komen omtrent het werken met Machine Learning. Een belangrijke stap in dit proces is het verzamelen van data nodig voor het trainen van modellen. 

Resultaat: na deze workshop weet je wat ML is en hoe jij dit voor jouw bedrijf kunt inzetten om processen te verbeteren en te laten groeien in het tijdperk van geavanceerde technologieën. 

Workshop 2 Demonstrators rondom Machine Learning en taalmodellen  
Wanneer: april 2024 (exacte datum volgt nog)  
Hoe laat: van 12 tot uur 16 uur (inclusief lunch)   
Waar: Science Park 140 Amsterdam 

In de tweede workshop gaan we jou en je bedrijf helpen om met een Proof of Concept (PoC). Het hoofddoel van een PoC is om aan te tonen of een bepaald concept in de praktijk kan worden gebracht. Nog voordat er grootschalige investeringen worden gedaan. Dit doen we met behulp van zogenaamde demonstartors. Die we oganiseren met onderwijsinstellingen zoals de Hogeschol van Amsterdam en fieldlabs van Techport rondom Machine Learning en taalmodellen hebben opgezet. Via deze demonstrators kan je bijvoorbeeld een concept of idee concreter maken, laten zien hoe je data verzameld, opslaat, op verschillende plekken kan verwerken, en hoe je deze data inzet om je model te trainen en koppelt aan een taalmodel. Hierbij kijken we ook naar veiligheid. Uiteindelijk ben je in staat om via een demonstrator beter te begrijpen hoe een systeem kan functioneren. Of en systeem aan de verwachtingen zal voldoen en wat ervoor nodig is om aan de slag te gaan met Machine Learning en taalmodellen. 

Tijdens deze workshop gaan we ook dieper in op taalmodellen en hoe instellingen samen met bedrijven werken aan een Nederlands taalmodel waarbij gebruik wordt gemaakt van de supercomputer faciliteiten van SURF. Tevens bieden we de mogelijkheid met een Machine Learning expert in contact te komen die verbonden is aan een fieldlab  van Techport of (onderwijs) instelling zoals de Hogeschool van Amsterdam. 

Resultaat: na deze workshop begrijp je hoe je een eerste PoC kunt opzetten, kun je deelnemen aan de demonstrators die worden opgezet rondom Machine Learning en Taalmodellen en begrijp je meer over de werking van taalmodellen. 

Workshop 3 Het in productie brengen van je model  
Wanneer: mei 2024 (exacte datum volgt nog)  
Hoe laat: van 12 tot uur 16 uur (inclusief lunch)   
Waar: Science Park 140 Amsterdam 

In deze laatste workshop gaan we kijken hoe je je Machine Learning- en taalmodellen vanuit een testomgeving (of Proof of Concept) over gaat zetten naar een productie omgeving. Dit noemen we ook wel deployment. Vragen die we daarbij onder andere gaan beantwoorden: 

Voor wie zijn deze workshops bedoeld en/of interessant? 

De workshops zijn afzonderlijk of als reeks te volgen.  
 
Interesse om deze workshop(s) te volgen?
Stuur dan een mail naar André Gerver (a.gerver@techport.nl) om je aan te melden.  

“Door niet de focus op technische vaardigheden te leggen, zien leerlingen techniek vaker als iets positiefs” 

Daltonschool De Klipper is sinds 2019 Techportschool. De school combineert thematisch leren met ‘groepsdoorbroken’ lesgeven. In plaats van traditionele klaslokalen en klassikaal lesgeven in grote groepen, creëren de leerkrachten levendige leeromgevingen. Zodat kinderen van verschillende leeftijden en groepen samenwerken en van elkaar leren.  

Thematisch leren maakt elke les boeiend  
Directeur Madelon Boot: “Of het nu gaat om het verkennen van het heelal, het ontdekken van de natuur of het onderzoeken van historische gebeurtenissen, de thematische aanpak maakt elke les boeiend en relevant. Dat geldt ook voor de technieklessen die onze ‘juf’ Sharon Wilmink aan de thema’s koppelt. Hierdoor kunnen we echt een brede leercontext bieden. In het technieklokaal draait het niet alleen om het aanleren van technische vaardigheden. Juf Sharon biedt daarnaast ook rust, ruimte en een luisterend oor voor leerlingen die dat nodig hebben.” 

‘Coolplek’ in het technieklokaal  
Sharon Wilmink: “Vertrouwen geven, er voor leerlingen zijn en ze laten weten dat ze mogen zijn wie ze zijn. Niet alleen als het wat minder gaat maar juist ook als het goed met ze gaat. Ook daarvoor kunnen ze bij mij terecht in het technieklokaal. We hebben er in de klas een speciale plek voor ingericht, die we de ‘coolplek’ noemen. Door niet de focus op het aanleren van technische vaardigheden te leggen, zie je dat de leerlingen techniek veel vaker als iets positiefs gaan zien. Dat sluit goed aan bij ons motto: je kunt meer dan je denkt.” 

Gedicht van juf Sharon
Gedicht van juf Sharon

Blijven ontwikkelen, in beweging en wendbaar zijn 
De Klipper is als school altijd in beweging, zich blijft ontwikkelen en wendbaar wil zijn. Directeur Boot: “Sinds 2018 zijn we een school voor Daltonderwijs. Deze vorm van onderwijs stimuleert vrijheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit, samenwerken en reflectie. In 2023 is buurschool De Vuurtoren met ons gefuseerd. Ook het activiteitencentrum, het peutercentrum en BSO De Schipper behoren sinds kort tot ons Kindcentrum in wording.” 

Keuzes maken als school 
Directeur Boot vervolgt: “Wendbaar zijn als school betekent ook dat we keuzes durven maken. We moeten ons steeds blijven afvragen: ‘wat is nou onderwijs?’ Technische vaardigheden aanleren hoort daar wat ons betreft zeker bij. Ook maken we regelmatig uitstapjes naar bedrijven, informatiecentra of musea die een waardevolle dimensie toevoegen aan het thema dat op dat moment aan de orde is. Dat geldt ook voor de opdrachten die de leerlingen in het technieklokaal uitvoeren. Hiermee inspireren we leerlingen veel meer om hun nieuwsgierigheid en creativiteit te omarmen.” 

Boot: “We krijgen regelmatig terug van ouders dat de kinderen van De Klipper zo zelfstandig zijn en goed in staat zijn om aan te geven wat ze nog te leren hebben. We halen uit elk kind wat erin zit en daar zijn we trots op!” 

Basisschool ‘Het Avontuur’: ‘Techniek zit in ons onderwijs verweven’

Basisschool ‘Het Avontuur’ in Heemskerk is letterlijk een Techportschool van het eerste uur. Sinds 2018 hebben ze een enorme ontwikkeling doorgemaakt met het geven van technisch onderwijs. Hun motto ‘Leren door durven & doen’ laten ze al in hun lessen terugkomen, maar vooral in het speciaal ingerichte technieklokaal. Dit lokaal is de vaste plek van de ‘klusklas van groep 7/8’ en waar alle leerlingen van groep 6 aan de slag gaan met onderwerpen uit de leerlijn techniek: zoals trillingen, evenwicht en de stroomkring. Daarnaast maken deze leerlingen kennis met verschillend gereedschap. 

Alle leerlingen kunnen met gereedschap omgaan
Directeur Miedema: ‘Leerlingen die van onze school afkomen, kunnen allemaal met gereedschap omgaan. Ze weten het verschil tussen een schroevendraaier en een inbussleutel. En óók hoe ze het moeten gebruiken. We leren kinderen dat techniek een middel is en geen doel op zich. Vandaar dat ook alle groepen 5 t/m 8 gebruik maken van het technieklokaal tijdens het thematisch werken.’ 

Niet alleen leren rekenen en meten
Leerkracht Judy van Mourik vult aan: ‘Techniek helpt echt om bepaalde leerdoelen te bereiken. Alle opdrachten die ik aan de klusklas geef, zijn altijd gelinkt aan taal-, reken- en algemene vaardigheden. Kinderen leren hier niet alleen meten en rekenen, maar evengoed leren ze samenwerken en omgaan met tegenslag. Want wat doe je als iets niet meteen lukt? Geef je dan op óf probeer je het gewoon opnieuw, op misschien nét een andere manier? Soms lopen kinderen tegen hun eigen perfectionisme aan. Wat we ze hier vooral willen meegeven is dat ‘kan niet’, niet zomaar bestaat. We leggen de nadruk juist op hoe iets wél kan. Ondertussen werken we ongemerkt aan de woordenschat of andere taaldoelen: zo krijgt bijvoorbeeld een leerling de opdracht om de uitleg die ik heb gegeven weer aan een medeleerling te geven. Zo wordt het samenvatten geoefend. We zien dat het zelfvertrouwen van de kinderen groeit. Een vaak gehoorde opmerking is dan ook: “Juf, ik wist niet dat ik dít kon!” 

Tips voor andere scholen
Hebben Miedema en Van Mourik nog tips voor andere basisscholen die (meer) met techniek aan de slag willen? Miedema: ‘Structurele oplossingen zijn helaas niet altijd voorhanden als het gaat om techniekonderwijs, maar laat je daar niet door weerhouden. Wij hebben het geluk dat we een extra leerkracht met NPO-gelden hebben kunnen aantrekken. Dat zijn Nationaal Programma Onderwijs-gelden om coronavertragingen aan te pakken. En de leerkracht hoeft niet per sé een technische achtergrond te hebben. Van Mourik: ‘Als leerkracht is het wel fijn als je een beetje handig en creatief bent, maar wat vooral belangrijk is dat je het leuk vindt om kinderen op een andere manier te laten leren. En vooral niet bang zijn dat je zelf iets niet weet. Gewoon proberen; wat geldt voor leerlingen geldt ook voor leerkrachten: leren door durven en doen!’

Links leerkracht Judy van Mourik, rechts directeur Sanne Miedema.
Een enthousiaste kick-off van het Fieldlab Smart Energy Techport

Op 18 januari kwamen ontwikkelpartners, afnemers en scholen (MBO, HBO, WO) samen voor de kick-off van ‘Fieldlab Smart Energy Techport’. De komende jaren gaat Techport samen met haar bedrijfs- en onderwijspartners inzetten op energie-efficiëntie, hinderreductie en Smart Maintenance met behulp van digitale technologieën. 

Tiny Machine Learning

Sensortechnologie, machine learning en artificial intelligence (AI) kunnen een grote bijdrage leveren aan het terugbrengen van emissies en efficiënter energieverbruik in productie- en onderhoudsprocessen. Een uitdaging waar veel (productie-) bedrijven en asset owners op dit moment tegenaan lopen. Door het plaatsen van sensoren op assets, is voorspellend onderhoud direct inzichtelijk waarmee kosten bespaard worden en de efficiëntie verhoogt. Het doel van het project Fieldlab Smart Energy is om de technologie van Tiny Machine Learning duurzaam toegankelijk te maken voor het industrieel MKB en het bedrijfsleven te ondersteunen bij het gericht inzetten van deze technologie met als doel energieverbruik en emissies te reduceren alsmede het efficiënt benutten van hernieuwbare energiebronnen.

Geslaagde use case

Tijdens de kick-off kwam een van de lopende use cases van producent VanDerEng aan bod waarbij door energiemonitoring piekbelasting voorkomen kan worden met als doel het energieverbruik beter te spreiden. Directeur VanDerEng Ernst de Haas geeft aan; “Meer meten en analyseren leidt tot meer grip op onder andere het energieverbruik. Ik had wel inzicht in mijn totaalverbruik, maar had geen idee wat een machine per stuk aan energie verbruikt waardoor het lastiger was om stappen te zetten op het gebied van energiereductie.” Studenten van de Hogeschool van Amsterdam zijn vervolgens tijdens de minor Data Science aan de slag gegaan om sensoren op de machines te plaatsen om data te verzamelen. Met succes! 

Aanmelden use case

Niet alleen bij VanDerEng, ook bij vier andere afgeronde use cases werden er successen geboekt. De Haas vervolgt: “Ik roep alle mede-ondernemers met technische uitdagingen op het gebied van energietransitie op om mee te doen met dit innovatieve project, er is zoveel meer mogelijk zonder dat het prijzig of te complex wordt!” Binnenkort starten er opnieuw diverse use cases met Tiny Machine Learning binnen het project Fieldlab Smart Energy. 

Ben jij als ondernemer ook benieuwd wat de waarde en inzichten voor jouw bedrijf kunnen zijn door het inzetten van sensortechnologie? Voor meer informatie over de mogelijkheden van Tiny Machine Learning kan contact opgenomen worden met projectleider André Grever via a.gerver@techport.nl.

Bedrijven gezocht voor Girls’ Day (11 april)

Zet je deuren open voor technische professionals van de toekomst!

Voor onze Techportscholen in de IJmond zijn wij op zoek naar bedrijven die op donderdag 11 april in de ochtend meisjes tussen de 10-15 jaar willen ontvangen voor een rondleiding of workshop, waarmee we ze inspireren een technische vervolgopleiding te volgen om uiteindelijk uit te groeien tot technische professionals.  

Wat is Girls’ Day?
Girls’ Day laat meisjes tussen de 10-15 jaar de wereld van bèta, techniek en IT ontdekken èn van dichtbij beleven. Tijdens deze dag openen door heel Nederland bèta-, technische, IT-opleidingen en -bedrijven hun deuren speciaal voor meisjes. 

Speciaal voor meisjes?!
Het aantal meisjes en vrouwen dat kiest voor een beroep in bèta, techniek en IT is al jaren te laag. Slechts 14 procent van de technische professionals in Nederland is vrouw. Op Girls’ Day laten we met vrouwelijke rolmodellen een breed beeld zien van de technische opleidingen en de verschillende technische beroepen. Ook helpen we hiermee meisjes hun zelfvertrouwen te versterken in exacte vakken.

Heb je interesse om mee te doen met jouw bedrijf? Stuur dan een mail naar danielle.vandermark@techport.nl

Tweede Hackathon Smart Maintenance: van uitvallen en herstellen naar voorkomen en voorspellen

Op 11 januari 2024 vond de tweede Hackathon Smart Maintenance plaats op de Nova Campus Beverwijk. Honderd bovenbouwleerlingen van het voortgezet onderwijs en eerste jaar mbo-techniek werken tijdens deze en andere Hackathons Smart Maintenance aan slimme oplossingen voor real-life vraagstukken op het gebied van onderhoud. Zoals:
Hoe verkorten we de rijen bij blik inleverpunten in de supermarkt? Hoe kun je de levensduur van windmolens verlengen van 25 naar 40 jaar? Wat zijn de oplossingen voor een constante lipbalsemproductie?

De hackatons zijn een samenwerking tussen Techportscholen Vellesan College, SKILLS vmbo en Jac. P. Thijsse College, vakdocenten van FIX Maakonderwijs, Techportbedrijven Facta en Tata Steel Nederland, Stichting MyTec Bedrijven, het bedrijf Equans Nederland , Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), en techniekdocenten van de opleiding Nova College MyTec.

Tien jaar Techport, tien jaar succesvol samenwerken in de regio

Op woensdag 10 januari 2024 vierde Techport zijn tiende verjaardag. Tijdens het feestelijke event in IJmuiden werd ingegaan op de succesvolle samenwerking van de afgelopen tien jaar. Maar vooral werd vooruitgekeken naar de toekomst, en met name naar het realiseren van de energietransitie in de IJmond regio, het focusgebied van Techport. Jessica Peters-Hondelink, directeur bestuurder van de Amsterdam Economic Board, bracht haar felicitaties over en sprak de wens uit dat we ook de komende jaren nog zullen samenwerken aan een krachtige regio. Techport-voorzitter Mark Denys nam het cadeau, een olijfboompje, in ontvangst.

Samenwerken met Gen Z
Om de energietransitie, de circulaire economie en de digitalisering te realiseren, zijn voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten nodig. Daarom werkt Techport als tien jaar aan techniekpromotie in het onderwijs, het stimuleren van zij-instroom, het versnellen van technologische innovatie en de ontwikkeling van regionaal opleidingsaanbod voor de banen van toekomst. Op de jubileumviering sprak Jos Ahlers, auteur van ‘Gen Z – Verlangen naar Verandering’ over de generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt en hoe verschillende generaties met elkaar kunnen samenwerken.
Je kunt de presentatie over Gen Z hier bekijken.

Huisvesting Techport Innovation Centre
Samen verder groeien en de eerste groene industriezone van Nederland realiseren, is de ambitie van de Techport voor de komende jaren. Het Techport Innovation Centre (TPIC) speelt daarin een belangrijke rol. Het TPIC wordt een ontwikkel- en ontmoetingscentrum voor de technici van de toekomst, bedrijven, onderwijs en overheid en wordt vanaf maart 2024 gehuisvest in een deel van het Nova College Scheepvaart in IJmuiden. De door Techport geïnitieerde Living Labs Green Incubator programma, het Fieldlab Smart Energy en de Learning Community Waterstof kunnen op deze tijdelijke plek direct van start. De plannen voor de definitieve nieuwbouwlocatie gaan onverminderd door.

Nieuw partnerschapsmodel
Binnen Techport zijn 70 bedrijven en 23 scholen en verschillende overheden actief; de partners van Techport. Een partnerschap binnen Techport betekent wederkerig samenwerken. Bedrijven die ook financieel willen bijdragen kunnen vanaf nu ‘Techportbedrijf Plus‘ worden. Intures bijt het spits af en is het eerste Techportbedrijf Plus. Van Theo Koster nam hij het certificaat in ontvangst. Welke bedrijven volgen het voorbeeld van Intures? Meer informatie vind je hier.

Techport in actie
Techport kent vier actielijnen: kiezen, leren, werken en innoveren. Maar wat betekent dat in de praktijk? Op het podium vertelden Kim Beszelsen van basisschool de Vliegende Hollander, Erdogan Öztürk van het Nova College, Martijn Witteveen van Blok System Supply en André Kapitein van KapiteinLabs over hun Techport-activiteiten, waarom ze Techportschool of Techportbedrijf zijn, wat ze te bieden hebben én wat ze nodig hebben. Het leidde tot een levendig gesprek en een goed beeld van wat het Techportnetwerk voor een school of bedrijf kan betekenen.

Blik op de toekomst
De jubileumviering werd afgesloten door Techport-directeur Mark Denys. Hij bracht een toost uit op de samenwerking en de ambities en plannen voor de toekomst. De komende maanden zetten we in online verhalen verschillende Techport activiteiten in de spotlight. In oktober 2024 wordt het jubileumjaar afgesloten tijdens een slot-evenement.

Techport Fieldlab Smart Energy

Met Tiny Machine Learning naar energie- en emissiereductie in de industrie

Sensortechnologie, machine learning en artificial intelligence kunnen een grote bijdrage leveren aan het terugbrengen van emissies en efficiënter energieverbruik in productie- en onderhoudsprocessen

Door slim gebruik te maken van digitale technologieën en gegevensanalyse (Smart Energy) kunnen industriële en logistieke processen op verschillende onderdelen efficiënter worden beheerd en geoptimaliseerd. Tegelijkertijd is de implementatie van deze technologieën voor veel bedrijven complex; veelal is de kennis over sensoren, machine learning, artificial intelligence en data -analyse en niet in huis,  zijn de in de markt aangeboden sensoren duur en bedraad,  is men afhankelijk van dure cloud abonnementen , zijn er veiligheidsrisico’s voor het netwerk en is het bedrijf zelf niet in staat de data te analyseren.

Tiny Machine Learning (Tiny ML) is een vorm van machine learning die deze bezwaren wegneemt.  Tiny Machine Learning is een nieuwe technologie waarmee data wordt gegenereerd op een goedkope, veilig en eenvoudige manier.  Tiny ML  richt zich op het ontwikkelen van algoritmes en technieken die kunnen worden geïmplementeerd op zeer kleine apparaten, zoals microcontrollers en Internet of Things (IoT)-apparaten. Het doel van Tiny ML is om deze apparaten in staat te stellen om lokale beslissingen te nemen op basis van gegevens die door hun (zeer goedkope) sensoren worden verzameld, zonder dat er verbinding hoeft te worden gemaakt met een externe server of cloud. Het implementeren van Tiny ML in de productie-industrie kan laagdrempelig en tegen significant lagere kosten worden uitgevoerd dan traditionele AI-oplossingen. Dit maakt het mogelijk om op heel veel extra plaatsen in processen en machines data met sensoren te gaan verzamelen om te monitoren en voorspellen. Het is dan ook een veelbelovende technologie die bijdraagt aan de digitale transformatie naar Industrie 4.0 van de industrie en het voor minder draagkrachtige organisatie, zoals het MKB, bereikbaar maakt.

Toch is er veel koudwatervrees bij met name het MKB om op grote schaal in te stappen in deze nieuwe veelbelovende digitale technologie: er is onvoldoende kennis over de aanpak en de beoogde resultaten, er ontbreken voorbeeldprojecten, het beschikbare aanbod is te duur voor het MKB en speelt niet voldoende in op de specifieke behoefte van MKB-bedrijven en er is geen bekend of beschikbaar aanbod van dienstverlening of ondersteuning om testen, implementatie en opschaling te realiseren .

Daarom is er een proeftuin nodig, een Fieldlab, waar kennisvragers (assetowners/producenten) en kennisdragers (kennisinstellingen, data-analisten, sensorleveranciers) elkaar vinden in het opzetten van een infrastructuur voor het  testen van Tiny ML toepassingen, op kleine schaal resultaten halen (use cases uitvoeren), waar  gerekend wordt aan individuele business cases en waar bedrijven (asset owners, toeleveranciers, onderhoudsfirma’s , system integrators, sensorleveranciers) , onderwijs en kennisinstellingen werken aan individuele bewijslast en implementatie van Tiny ML en collectieve kennisopbouw over deze technologie en haar toepassingen.  Het doel van het project Fieldlab Smart Energy is om de technologie van Tiny Machine Learning duurzaam toegankelijk te maken voor het industrieel MKB en dit bedrijfsleven te ondersteunen bij het gericht inzetten van deze technologie met als doel energieverbruik en emissies te reduceren alsmede het efficiënt benutten van hernieuwbare energiebronnen.  Al 25 partijen hebben zich aan dit project gecommitteerd.

Empowerment van meiden in de techniek 

Anouk Blok, eigenaar van Blok System Supply en een gedreven vrouwelijke ondernemer in de techniek, heeft haar inspirerende verhaal met de Nova Smart Girls community gedeeld. Blok System Supply levert een grote bijdrage aan de technologische vooruitgang met producten zoals UVC desinfectie robots, biogasinstallaties, drones en meer. Als toeleverancier van mechatronische eindproducten, heeft Anouk een indrukwekkende carrière opgebouwd en deelde ze graag haar ervaringen met deze ambitieuze meiden in de techniek. De studentes van de Nova Smart Girls community volgen technische opleidingen aan het Nova College zoals Adviseur Duurzaamheid, MyTec, Bouwkunde & Architectuur of ICT.

Vrouwelijke rolmodellen
Het streven naar meer diversiteit in technische beroepen is niet alleen bevorderlijk voor de sfeer en creativiteit, maar ook voor de productiviteit van technische bedrijven. Momenteel is slechts 16% van vrouwen vertegenwoordigd in bèta, techniek en IT, in tegenstelling tot de sectoren zorg en welzijn waar 70% vrouwelijk is. Een cruciale factor hierin is het gebrek aan rolmodellen waarmee jonge vrouwen zich kunnen identificeren. Daarom richt de Nova Smart Girls community zich op het belichten van inspirerende voorbeelden van vrouwen die succesvol zijn in de technische sector.

Diversiteit en empowerment
Anouk benadrukt het belang van werkgevers en docenten om met eenvoudige acties te werken aan meer diversiteit, zoals het creëren van een inclusieve school- of werkomgeving en het bieden van flexibiliteit op de werkvloer. Haar verhaal weerspiegelt de geest van empowerment en diversiteit, en benadrukt dat als zij het kan, anderen het ook kunnen. 

Nova Smart Girls Community
In 2022 is de Nova Smart Girls community ontstaan om vrouwelijke studenten in technische opleidingen de mogelijkheid te bieden ervaringen te delen, inspiratie op te doen tijdens bijeenkomsten, en gezamenlijk deel te nemen aan wervingsactiviteiten en evenementen om meer meiden te enthousiasmeren voor een technische loopbaan. De groep staat binnen de school bekend om hun nieuwsgierigheid, vooruitstrevendheid en passie voor zowel denkwerk als hands-on activiteiten.

Podcast: tinyML use case Techport & Hilton Foods

Tiny Machine Learning ofwel tinyML is een nog relatief onbekend en weinig toegepaste vorm van AI. De technologie biedt echter ongekende toepassingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven. Met name interessant voor het mkb, aangezien het relatief goedkoop is. Bij Techport hebben we er in een aantal use cases bij bedrijven inmiddels ervaring mee opgedaan. André Gerver van Techport ontwikkelde samen met Jeroen Reiber van Hilton Foods bijvoorbeeld een use case die werd uitgewerkt door de – inmiddels afgestudeerde – Kasper Tiebie en Sjoerd Sas. In deze podcast vertellen zij over de use case en wat de toegevoegde waarde is ervan is.
Zie onderstaande podcast link voor Spotify. Ook te beluisteren via andere podcast apps, zoek op ‘Vakwerk podcast’ (Flip Schultz).

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op